ពេលម៉ោងធ្វើការ

បណ្ណាល័យជាតិបើកទ្វារពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃសុក្រ
    - ពេលព្រឹក ៖បើកទ្វារពីម៉ោង៧ ៖៣០ដល់ម៉ោង១១ ៖៣០
    - ពេលល្ងាច ៖បើកទ្វារពីម៉ោង១៤ ៖០០ដល់ម៉ោង១៧ ៖៣០
-ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ  ៖ឈប់សម្រាក

អសយដ្ឋានបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា
ផ្លូវលេខ៩២ គ្រិស្តូភើហូវ
សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌ ដូនពេញ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
(នៅចន្លោះសណ្ឋាគារសាន់វេនិងសណ្ឋាគាររ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ)

ទំនាក់ទំនងទូទៅ
គេហទំព័របណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា
Web site: www.nlc.gov.kh
លោកស្រី ខ្លូត វិបុលឡា ប្រធានបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា
អ៊ីម៉ែល៖Email:  kvibolla@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ៖ ០២៣ ៤៣០ ៦០៩ / ០១២ ៩៥១ ៥៨២


សម្រាប់ទំនាក់ទំនង  ISBNs និង ISSNs សម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយថ្មី
លោកស្រី ឈុន មុនីប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសអភិរក្ស
លោក ណុំ មករា មន្រី្តបច្ចេកទេសផ្នែកអភិរក្ស
អ៊ីម៉ែល: chhunmony99@yahoo.com/ makara.mcfa@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ: ០២៣ ៤៣០ ៦០៩ /០១១ ៣០៣ ៧០១/ ០៨៩ ៩៩៣ ៥៥៥


សម្រាប់ឯកសារយោងនិងឯកសារចាស់ៗជាភាសាបារាំង
លោក សុខ សុផល អនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសអភិរក្ស
អ៊ីម៉ែល៖soksophal1@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ៖០៨៩ ៨០០ ៤៣៨        

សម្រាប់ឯកសារកាសែតនិងទស្សនាវដ្ដី
លោកស្រី ចឹក ទូច អនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសអភិរក្ស
អ៊ីម៉ែល៖ check_touch@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៤០២ ៦៣៧

សម្រាប់ការដំកល់ទុកស្របច្បាប់
លោកស្រី តាន់ សុម៉ាលី ប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់
អ៊ីម៉ែល: tansomaly@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ: ០១២ ៧១៨ ២៥៩

សម្រាប់ឯកសារឌីជីថល
លោក សូ សុផន អនុប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់
អ៊ីម៉ែល:sosphan80@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ: ០១០ ៨៨ ៦៩ ៤៩

សម្រាប់ផ្នែកឯកសារខ្ចី
លោក ឃិន សំអន អនុប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់
អ៊ីម៉ែល: khinsamann779@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ:០៧៧ ៩៤៨ ៣៦០

សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្តល់សៀវភៅការសែតនិងទស្សនាវដ្តីដល់បណ្ណាល័យជាតិ
លោកស្រី ឈុន មុនីប្រធានការិយាល័យអភិរក្ស
អ៊ីម៉ែល: chhunmony99@yahoo.com
អ៊ីម៉ែល:makara.mcfa@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ: ០២៣ ៤៣០ ៦០៩ / ០១១ ៣០៣ ៧០១/ ០៨៩ ៩៩៣ ៥៥៥