ផ្នែកឯកសារស្តីពីកម្ពុជា

គោលបំណងនៃការប្រមូលឯកសារ នេះគឺដើម្បីប្រមូលរក្សានិងផ្តល់នូវការចូលដំណើរការទៅ

កាន់បេតិកភ័ណ្ឌឯកសាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ឯកសាអំពីកម្ពុជាគឺជាឯកសារទាំឡាយដូចជា សៀវ​ភៅ ​ របាយការណ៍ ទស្សនាវដ្តី​និងឯកសារសោតទស្សន៍ដែល​ត្រូវបានបោះ​ពុម្ព​ផ្សាយនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាស្តីអំពីប្រទេសកម្ពុជាឬសរសេរដោយជនជាតិខ្មែរទោះសរសេរជាភាសាខ្មែរក្តីភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបារាំងក្តី។គោលបំណងរបស់បណ្ណាល័យជាតិគឺដើម្បីឱ្យមានការប្រមូល​ផ្ដុំដ៏ទូលំទូលាយ​នូវឯកសារគ្រប់​យ៉ាងដែល​បានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ ក៏ប៉ុន្តែនេះនឹងមិនអាច​សម្រេច​ទៅ​បាន​ដរាបរាបណាច្បាប់ស្តីពីការតម្កល់ទុកតាមច្បាប់​ដាក់​បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។