ផ្នែកសាស្ត្រាស្លឹករឹត

សាស្ត្រាស្លឹករឹត ក៏ជាផ្នែកមួយនៃធនធានឯកសារស្តីអំពីកម្ពុជាដែរ ។ ឯកសារនេះ​មានចំនួន ៣០៥ ដុំ មាន ជាភាសាសំរាយ និងជាភាសាបាលី ជារឿងមាន ៥១៩ រឿង បើគិត​ជាខ្សែ​មាន ២៤១៣ ខ្សែ ។ សាស្ត្រាស្លឹករឹតមិន អនុញ្ញាតឱ្យខ្ចីចេញក្រៅបណ្ណាល័យ​ឡើយ ប៉ុន្គែអ្នកអាន និងអ្នកស្រាវជ្រាវអាចអានសាស្គ្រាស្លឹករឹតបាននៅក្នុង បន្ទប់អានបាន ។ សាស្ត្រាស្លឹករឹត​ត្រូវបាន​បណ្ណាល័យ​ជាតិកម្ពុជាប្រមូលពីបណ្តារវត្តនានានៅតាមបណ្តាខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយ​​​​​​​មានការសហការពីសាលាបារាំងចុងបូព៌ោនៅកម្ពុជានិង​សាកល​វិទ្យាល័យ​​​​ករនែល Cornell ឯកសារ​ទាំង​អស់នេះត្រូវបារកសាទៅតាមលក្ខណបច្ចេកទេសដោយបានថតចម្លងទុកនៅក្នុងមីគ្រូហ្វីម Microfilm