ផ្នែកឯកសាទូទៅ

គោលបំណងនៃការប្រមូលធនធាននៃផ្នែកឯកសារនេះ​គឺដើម្បីជួយដល់ការអប់រំរបស់​រដ្ឋា​ភិបាល​​និងអ្នក​ស្រាវជ្រាវ។​ភាគច្រើននៃសៀវភៅជាភាសារអង់គ្លេស់ឫភាសាបារាំង​ដែល​​​​មាន​ទាក់​ទង​នឹងប្រធានបទជាច្រើន។សៀវភៅផ្នែកនេះទទួលបាន​ពីអំណោយ​នានា។សៀភៅ​នៃផ្នែកនេះត្រូវបានរៀបចំតាមចំណាត់ថ្នាក់Dewey​និងធ្វើបញ្ជីកាតាឡុកក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។គេអាចអាន និងប្រើឯកសារទាំងនេះបាននៅក្នុងបន្ទប់អាន​មិនអាចខ្ចីឯកសារទាំងនេះចេញក្រៅបណ្ណាល័យបានទេប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយអាចអាន ឬមួយថតចំលងឯកសារទាំងនេះបាននៅក្នុងបណ្ណាល័យ ។