ភ្លេង

បច្ចុប្បន្នបណ្ណាល័យជាតិ​ បានថែរក្សាទុកនូវបទភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយចំនួន ​ពីព្រោះ តន្រ្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្រ្តវប្បធម៌និង ប្រពៃណីដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួន។

ភាគច្រើននៃច្បាប់សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចងក្រងតាមរយៈអក្សរសាស្ត្ររបាំនិង តន្ត្រីប្រពៃណី។

តន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទាំងផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្តនិង ផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃបេតិកភណ្ឌវប្បម៌

នៃជីវិត​របស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន។​នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ​ ប្រភេទនៃតន្ត្រីបុរាណរបស់កម្ពុជាត្រូវបាន

លាយផ្សំបញ្ចូលគ្នា ហើយបានលាយផ្សំជាមួយនិងប្រភេទតន្រី្តនាសម័យទំនើបបន្ថែមទៀតផងដែរ។​