សេវាកម្មឯកសារយោង

សេវាកម្មឯកសារយោង​ Reference Services

  • សេវាកម្មមីក្រូហ្វីល Microfilm Services

 សេវានេះ ផ្តល់នូវការប្រមូល កំណត់ត្រាបណ្ណាឯកសារ នៃឯកសារសាស្រ្តាស្លឹករិតដែលមានចំនួន៣០៥ដុំ​បើគិតជាខ្សែ ២៤១៣ខ្សែ និងសៀវភៅ ២៦៩ចំណងជើង​​ មាន៣១​ ដុំហ្វីល កន្លងមកបានដំណើរការ នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាមីក្រូហ្វីលមួយសម្រាប់ ភាពងាយស្រួលដល់បណ្តាអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការស្វែងរក​និងរក្សាទុកបានយូរ។​សេវាកម្មឯកសារយោងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ

  • Research Reference Services