សេវាកម្មផ្តល់ព័ត៌មាន
  • សេវាផ្តល់ព័តមានតាមគ្រឿងអេលិចត្រូនិច Electronic Resources Services
  • សេវាផ្តល់ព័តមានពីបណ្ណាល័យ Information Literacy Services
  • សេវាកម្ម​ព្រឹកសាយោបល់ដល់អ្នកអាន Reader Advisory Service