រចនាសម្ព័នបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា

ថ្នាក់​ដឹកនាំ
លោកស្រី ខ្លូត​​វិបុលឡា
ប្រធានបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា ​និង​អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសៀវភៅ និង​ការអាន
អ៊ីម៉ែល៖ Email:  kvibolla@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ៤៣០​៦០៩ / ០១២​៩៥១ ៥៨២

 

លោកស្រី ​ឈុន​ មុនី
ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេស អភិរក្ស ទទួលខុសត្រូវជាទីភ្នាក់ងារ​ ISBN ​ប្រចាំនៅកម្ពុជា​ទទួល​ផ្នែកថែរក្សា​ឯកសារបេតិកភណ្ឌ និងជួសជុលឯកសារចាស់ៗ
អ៊ីម៉ែល: chhunmony99@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ: ០១១ ៣០ ៣៧ ០១

 

លោកស្រី​ តាន់​សុម៉ាលី
ប្រធានការិយាល័យ​តម្កល់ទុក​​ស្របច្បាប់​និងទទួលផ្នែកសាលអានចុះបញ្ជីរសារពើ​ភណ្ឌ​និងធ្វើការបែងចែកសៀវភៅ​តាមផ្នែក។
អ៊ីម៉ែល: tansomaly@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ:០១២ ៧១៨ ២៥៩

 

លោកស្រី សួន ​សុខា
ប្រធានការិយាល័យកាតាឡុកទទួលខុសត្រូវធ្វើកាតាឡុកសៀវភៅ។
អ៊ីម៉ែល:
ទូរសព្ទលេខ:០១២ ៩២៩ ៧៦៩

 

លោក​ សុខ ​សុផល
អនុប្រធានការិយាល័យ​​បច្ចេកទេស អភិរក្ស ទទួលខុសត្រូវ​ស្គេនឯកសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ​អេឡិចទ្រនិចឯកសារយោង​​និងឯកសារ​ចាស់ៗជាភា​សាបារាំង
និង​ទទួកអ្នកស្រាវជ្រាវ។
អ៊ីម៉ែល៖ soksophal1@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ៖០៩៧ ៨៣៤ ៨៩២៤  

 

សម្រាប់ផ្នែកឯកសារខ្ចី
លោក ឃិន សំអន
អនុប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់
អ៊ីម៉ែល: khinsamann779@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ:០៧៧ ៩៤៨ ៣៦០

 

សម្រាប់ឯកសារកាសែតនិងទស្សនាវដ្ដី
លោកស្រី ចឹក ទូច
អនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសអភិរក្ស
អ៊ីម៉ែល៖ check_touch@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៤០២ ៦៣៧

 

សម្រាប់ឯកសារឌីជីថល
លោក សូ សុផន
អនុប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់
អ៊ីម៉ែល:sosphan80@gmail.com
ទូរសព្ទលេខ: ០១០ ៨៨​ ៦៩ ៤៩