កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ណាល័យផ្សេងទៀត
  • សមាគមបណ្ណារក្សឯកសារវិទូរកម្ពុជា (Cambodian Librarians and Documentalists Association- ABDC) 
  • អាស៊ាន (ASEAN-COCI)
  • សមាជរបស់បណ្ណារក្សអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (Congress of Southeast Asian Librarians-CONSAL)
  • សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមបណ្ណាល័យនិងវិជ្ជាស្ថាន (The International federation Of Library Association and Institution – IFLA)